“ὦ ξεῖν’, ἀγγέλλειν Λακεδαιμονίοις ὅτι τῇδε κείμεθα,
τοῖσι κείνων ῥήμασι πειθόμενοι.”

Herodotus”The world of retail has undergone a few, dramatic, changes in history. From service desks, to barcodes and big malls. The next leap is made now: A fleet of pre-built staff-less stores operated through your phone
Per Cromwell, co-founder of Moby

ALL CONTENT UNDER COPYRIGHT © 2019-2020
WHITE WHALE AB.
ALL RIGHTS RESERVED WHITE WHALE AB IS A SUBSIDIARY OF WHEELYS INC, A  Y COMBINATOR STARTUP